Glade elever på Fenskær Efterskole

2015

Undervisningsevaluering

Evalueringen er en opsamling på den undervisning, der har været gennemført i skoleåret 2014/15. De enkelte specialarrangementer bliver evalueret ved arrangementernes afslutning, og evalueringerne bliver skrevet til referat på lærermøderne.

På udviklingsmøderne i efteråret har fordelingen af årets aktiviteter været evalueret, og det er konklusionen, at det i forhold til tidligere år er lykkedes at få en roligere 1. periode. Der har som i sidste skoleår været ekstra vagt på om aftenen, hvilket har været en god investering af resurser, da der har været utroligt mange individuelle elevproblemstillinger, som har krævet mange resurser.

For udslusningseleverne er det fortsat godt, at der har været en fast klubaften for dem. Der har i år været klubaften hver mandag i alle fire perioder. Den tilsigtede undervisning, hvor eleverne skal lære at arrangere mindre aktiviteter og få andre til at tage del i disse, har dog været svær at gennemføre. Det er derfor bestemt at stramme op om rammerne for klubaftnerne og have større fokus på, hvad det rent praktisk kræver at arrangere aktiviteter og have fokus på at få denne arrangørdel implementeret som en vigtig del af undervisningen.

Vi har indført stilletime inden aftensmaden. Det har været et godt tiltag, og eleverne har glæde af den pause, det giver i hverdagen. Stilletimen må bruges til at sove, tale i mobil, se film eller andet, men eleverne skal være på egne værelser.

3 gange om året har vi afholdt ’fælles aften’. Vagtlærerne afvikler sammen med eleverne et arrangement for både udslusnings- og efterskoleelever. Arrangementerne kan være caféaftner, koncerter, syng-med eller lignende. Disse aftner er faldet i god jord hos eleverne. De lærer hinanden at kende på tværs og oplever at være del af et stort fællesskab på skolen.

Efter ønske fra personalet har huslærerne begge to været til stede i hustimerne tirsdag og torsdag, både på efterskolen og på udslusningen. Alle hustimer er startet med et læsebånd på 15 min. Den ene huslærer har herefter ofte relationssamtaler, en-til-en, med enkelte elever, mens den anden lærer underviser de øvrige elever. Disse tiltag har tilsammen givet mulighed for styrkede lærer-elev relationer samt et endnu tættere samarbejde mellem huslærerne.

Der har også i år været tilbudt supervision til de enkelte lærere, men på ’frivillig’ basis. Lærerne har kunnet tilmelde sig supervisionen, men den har ikke været skemalagt eller på forhånd bestemt. Tilbuddet er blevet modtaget positivt, og næsten alle lærere har ønsket at benytte sig af dette.
Til næste skoleår har lærerne ønsket at få gruppesupervision for om muligt at have det samme grundlag at arbejde på. Forventningen til denne form er, at når alle hører det samme, vil der være basis for fælles holdning/handling i forhold til det behandlede pædagogiske fokuspunkt.

Igen i år har vi haft et stort frafald blandt eleverne. Trods forenkling af skoleåret med udeladelse af aktivitetsdage og nedskæring af antallet af emneuger virker det som om, et opbrud i hverdagen har store konsekvenser for en del af eleverne. De mister overblikket med den anderledes hverdag, bliver usikre og ind imellem mister de lysten til at være på efterskolen. Vi har derfor besluttet, at vi til næste skoleår indskrænker antallet af perioder fra 4 til 3. Vi forventer, at dette vil give eleverne mere ro, og at det også vil være en faglig gevinst, fordi der rent tidsmæssigt bliver mulighed for mere fordybelse i værkstederne.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego