Til vejledere

Fenskær Efterskole arbejder med respekt for den enkeltes ret til en alsidig personlig udvikling indenfor rammerne af et forpligtende fællesskab med gensidig respekt, tillid og fællesskab.

Gennem praktisk og musisk-betonet undervisning vil vi give vores elever styrket selvtillid og engagement i deres egen tilværelse, og vi arbejder dagligt med at øge elevernes muligheder for at klare dagliglivets opgaver på arbejdsmarkedet og i fritiden.

Det er muligt at gå på Fenskær i 8., 9., og 10. klasse, hvorefter vi tilbyder vores udslusningsforløb, Fenskær Plus.

Fenskær Efterskole ligger i den lille, nordvestjyske landsby Nørre Nissum med knap 1.300 indbyggere. Vi har plads til 88 elever, som alle skal have modtaget specialundervisning eller inklusionstilbud i folkeskolen.

Vores undervisning og skolens indretning tager hensyn til det med overskuelige og trygge rammer, små hold samt fokus på det praktiske og individuelle kompetencer i vores undervisning.

 

Undervisningstilbud på Fenskær Efterskole 

Medansvar og selvbestemmelse er vigtigt for os, og derfor er det eleverne selv, der er med til at forme deres eget skoleår. Med mange forskellige valgfag og værksteder, kan eleverne kreere deres helt egen linje.

Eleverne går her typisk i 1-3 år, og vi har derfor en aldersspredning på 14-19 år. Fælles for alle eleverne er, at de tidligere har modtaget specialundervisning eller inklusionstilbud, og vi tilrettelægger undervisningen efter det – små hold, overskuelig og aktiv undervisning og fokus på den enkeltes interesser og evner.

 

Eleverne flytter grænser

Vi lader eleverne vælge efter deres interesser, og vi oplever ofte, at eleverne begynder med det, de kender bedst.

Men som eleverne får selvtillid og bliver modigere, kan de blive motiverede til at prøve et værksted eller et valgfag, hvor succes ikke er givet på forhånd, og hvor der skal flyttes grænser og tages store udfordringer op: For den ene kan det betyde at turde blive møgbeskidt på gartneriholdet og for den anden at give sig i kast med boglige fag igen

Undervisning i Dansk og Matematik foregår dels i hustimer og dels på skolens værksteder.
For elever på 8. og 9. klassetrin er der obligatorisk undervisning i tysk og engelsk. Mange af skolens elever er fritaget fra dette jævnfør § 13 i “bekendtgørelse om folkeskolens specialundervisning og anden special-pædagogisk bistand.”

Den obligatoriske undervisning i de andre fag i fagrækken foregår i hustimerne i Medborgerskab (historie, samfundsfag og Kristendom) og Naturfag (natur/teknologi, biologi, geografi, fysik/kemi).

 

Sådan bor eleverne

Eleverne bor i ’huse’ med seks værelser og et fællesrum. I hvert hus bor der 11 elever. Til hvert hus er der tilknyttet to huslærere, som hjælper eleverne med praktiske gøremål i dagligdagen.

Det er huslærerne, der underviser i dansk og matematik og har kontakten til forældre, praktikpladser og andre relevante parter.

Samarbejdet med huslærerne er centralt i vores arbejde, hvor lærergruppen på Fenskær Efterskole er uddannede til at kunne sætte fokus på den enkelte elev og den støtte, der skal til, for at de unge kan indgå ligeværdigt i et forpligtende, socialt fællesskab, hvor de kan udvikle deres kompetencer.

 

Optagelse

For at blive optaget på Fenskær Efterskole skal den kommende elev have besøgt skolen med sine forældre. Optagelsen er ofte men ikke nødvendigvis i samarbejde med skolepsykologisk rådgivning, som vi har et godt samarbejde med. Optaget sker fortløbende fra januar skoleåret før eleven ønsker at begynde.

 

Skolens pædagogik

Alle skolens elever har modtaget specialundervisning eller inklusionstilbud, og vores undervisning er i tråd med det i små klasser og med fokus på praktik og musik. Vi er en prøvefri specialefterskole, hvor det ikke er muligt at tage 9. klasses afgangseksamen.

Vi har et mål om at sende eleverne styrkede ud i voksenlivet.

Hverdagens pædagogiske udgangspunkt er fællesskab, anerkendelse og refleksion, som går igen i undervisning såvel som i det pædagogiske arbejde, hvor målet er at sende eleverne styrkede og selvtillidsfulde videre – videre ud i voksenlivet.

Generelt har vi fokus på en alsidig personlig udvikling indenfor rammerne af et forpligtende fællesskab, der bygger på gensidig respekt og ansvar. I undervisningen er vores fokus ikke på det, eleverne ikke kan, men på det de kan, og det de interesserer sig for.

 

Eleverne får kontrol over eget liv

Vores undervisning er på alle planer individuelt tilrettelagt. Vi har en lang række værksteder og valgfag, som eleverne selv vælger fire gange på et skoleår.

I husene er der alment dannende undervisning af huslærerne, som også vejleder dem i rengøring af værelser, tøjvask samt hjælp til at holde styr på lommepengene og andre gøremål.

Målet og håbet er, at eleverne efter et ophold på Fenskær Efterskole kommer ud som styrkede og selvtillidsfulde unge mennesker, der har haft en succesoplevelse på efterskolen, og nu er klar til at kunne være en god medborger med en følelse af at besidde kompetencer og evner til at tage kontrol over og ansvar for deres eget liv.

Læs mere om vores pædagogik

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego