Specialefterskole Fenskær Efterskole

2013

Undervisningsevaluering

Evalueringen er en opsamling på den undervisning, der  har været gennemført i skoleåret 2012/13. De enkelte specialarrangementer  bliver evalueret ved arrangementernes afslutning, og evalueringerne bliver skrevet til referat på lærermøderne.

I maj måned har fordelingen af årets aktiviteter været evalueret, og det er konklusionen, at det i forhold til tidligere år er lykkedes
at få en roligere 1. periode. Der har været ekstra vagt på om aftenen, hvilket
har været en god investering af resurser, da der har været utroligt mange
individuelle elevproblemstillinger, som har krævet mange resurser.

For udslusningseleverne har det været godt, at de alle er startet skoleåret i
projekter hjemme på skolen, og at der har været en fast klubaften for dem.

Antallet af aktivitetsdage i første periode blev skåret ned til en dag, hvor
der blev afholdt høstfest. Den regelmæssighed, der har været, fordi der ikke
har været mange opbrud i skemaet, har betydet en positiv forskel.

Vi har erfaret, at det kan være ganske svært for de enkelte elever at opnå de mål og indfri de forventninger, forældrene har til dem. Den voksenguidning og -vejledning, der kræves, ligger ind imellem uden for de resurser, der er til rådighed på efterskolen.

Vi har i løbet af skoleåret mistet en del elever.
Forklaringen på dette kan ligge i, at nogle elever ikke er afklaret i en sådan
grad, at det rent faktisk kan afgøres, om efterskolen er det rigtige tilbud til
vedkommende – eleverne har derfor behov for den omtalte voksenguidning, som kan
være svær at give. Nogle elever har for store udfordringer med de større
sammenhænge på skolen og mangler måske vilje og evne til at samarbejde med de
voksne. Vi har drøftet forskellige tiltag for at fastholde elever, der er
startet på skolen, men er endnu ikke nået frem til en færdig form.
Det er fortsat skolens styrke, at undervisningsfundamentet er meget praktisk tilrettelagt. Vi vil helt afgjort have et meget større frafald, hvis ikke vi kan møde eleverne i ”jeg kan oplevelser” frem for at give dem flere nederlag ved et mere teoretisk udgangspunkt for undervisningen.

De individuelle tilrettelagte relationstimer, hvor den
enkelte elev sammen med kontaktlæreren evaluerer sit skoleforløb, er fortsat et
stort plus for elevens læring. Relationerne mellem elev og kontaktlærer bliver
stærkere.

De sidste to år har lærerne modtaget supervision af en
ekstern psykolog. Dette vurderes som meget værdifuldt, fordi lærerne får
feedback på de udfordringer, de oplever i hverdagen. I dette skoleår har der været
supervision på to plan: huslærere og grupper. Evalueringen viste, at begge
former er brugbare, men at supervision med huslærerne giver det umiddelbart
bedste udbytte i forhold til hverdagen.

Vejledningen af eleverne har været evalueret, fordi vi som skole flere gange ikke har kunnet overholde formelle deadlines.
Vejledningen sker i små bidder over hele året for at tage hensyn til elevernes
behov.
Nogle gange bliver møderne med de eksterne samarbejdspartnere lagt for sent på
skoleåret, fordi der ikke ligger en afklaring af fx forældrenes og elevens
indstilling til fremtidig uddannelse. Dette kan bevirke, at det bliver svært at
få igangsat efterfølgende forløb.
Nogle gange kan det være svært at få eksterne samarbejdspartnere til møde på
skolen, så der kan træffes beslutninger om fremtidigt forløb.
Ind imellem har forældre og kontaktlærere ikke samme mål og dagsorden for den
enkelte elev.
Oftest afhænger afgørelsen/beslutningen af fremtidige uddannelsesmuligheder
sammen med bevilling fra kommunerne. Vores erfaring er, at disse sager kan
trække uhensigtsmæssigt længe ud.
For kontaktlærerne er det en svær opgave, når forældrene selv ønsker at stå for
kontakt til sagsbehandler og UU-vejleder – og der så intet sker.

© Fenskær EfterskoleWebsite af Superego