Trivselspolitik

TRIVSELSPOLITIK FOR FENSKÆR EFTERSKOLE

Alle har et medansvar for trivslen og det sociale miljø på efterskolen.

Vi accepterer ikke mobning af nogen art på efterskolen!

Vi er helt klar over, at det kan være svært for nogle at finde et ståsted blandt mange andre unge mennesker, men dette må aldrig findes via mobning.

 

Skolens definition af mobning

Mobning er en eller flere individers systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne er “tvunget” til at opholde sig.

Mobning er gentagne bevidste handlinger – fysiske/psykiske såvel som verbale/nonverbale – rettet mod enkeltpersoner, som ikke på ligeværdigt niveau kan tage til genmæle.

For at man kan tale om mobning, må der være en vis ubalance i styrkeforholdet: man kalder det ikke mobning, når to fysisk eller psykisk omtrent lige stærke personer er i konflikt, skændes eller slås. I arbejdet med unge vil debatten om forskel på drilleri og mobning jævnligt blive sat på dagsordenen – også af de unge selv, og det er her vigtigt, at vi vejleder dem i at kunne skelne mellem begreberne.

 

Aktiviteter mod mobning

I løbet af året deltager alle elever på efterskolen i aktiviteter, der skal understøtte, at eleverne lærer hinanden at kende på tværs af køn og ‘hus’. Disse aktiviteter betegnes ofte som “Fællesarrangementer” og kan betyde, at alt fra nogle timer til en hel dag tages ud af det sædvanlige skema og bruges til f.eks. konkret samtale, gruppearbejde og øvelser omkr. trivsel – eller til vidt forskellige aktiviteter som dans, film eller udendørsaktiviteter. Disse aktiviteter skal alle styrke fællesskabsfølelsen i elevgruppen.

 

Hvis det alligevel skulle ske 

Hvis en elev bliver mobbet eller ser eller hører andre blive det, er det vigtigt, at han/hun henvender sig til en voksen/huslæreren og fortæller om det skete. Dette anses ikke for at sladre, men for at hjælpe med til at bygge en god kultur op på skolen.

Hvis/når lærerne får kendskab til mobning, er han/hun forpligtet på at gribe ind.

Hvis forældre får kendskab til, at der foregår mobning på efterskolen, er det utroligt vigtigt, at de henvender sig til deres barns huslærer og bringer denne viden videre, så der kan handles på den.

 

Hvad gør vi på efterskolen, hvis nu….

Huslæreren tager en snak med den elev, der mobbes, sammen med den/de elever, der mobber vedkommende. Gennem denne samtale forsøger alle at få sat en stopper for mobningen. Huslæreren følger op på sagen i de kommende hustimer.

Hvis mobningen fortsætter eller bliver grov, tages mobberens fortsatte ophold på efterskolen op til vurdering.

Forældrene til mobberen og den mobbede bliver underrettet om evt. episoder.