Valgfagets navn: IT I DANSK

Intro: Undervisningen i IT i dansk foregår i et stort lyst lokale. I lokalet er der 12 stationære computere, der er placeret i grupper af 3 ved et halvrundt bord. Ved hver computer er der en god fladskærm samt et fast placeret headsæt. Ved to af computerne er der mulighed for at bruge en C-20 håndscanner. Alle siddepladser vender, så alle elever samtidig kan fælles-undervises/instrueres på en storskærm, der er koblet til en lærerarbejdsplads/computer umiddelbart ved siden af storskærmen.

Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse for at forbedre sine danskfærdigheder kan han/hun i undervisningen styrke sine kompetencer med computeren som kompenserende hjælpemiddel.
Herudover er målet, at eleverne lærer at kunne anvende flere af programmerne fra Mikroværkstedet og give eleverne redskaber, som senere kan give dem læse- og skrivestøtte, der kan tages med overalt og danne basis for senere uddannelsesmuligheder.

Det er endvidere målet:

 • at den enkelte elev udvikler sin læsefærdighed gennem sproglig opmærksomhed, læsetræning med computeren som kompenserende hjælpemiddel.
 • at den enkelte elev får gode arbejdsvaner, der motiverer og giver selvtillid til egen formåen/evner.
 • at den enkelte elev bliver tryg ved at anvende CD-ORD – både at få kendskab til forskellige indstillingsmuligheder samt ideer til ”fejlsøgning”, hvis programmet pludselig ikke gør det, man havde forventet.
 • at den enkelte elev guides gennem CD-ORD og får et godt overblik over, hvordan programmet støtter læring.
 • at den enkelte elev opkvalificerer sit skriftsprog og får mulighed for at udtrykke sig skriftligt vha. CD-ORD, da tekster med oplæsningen gøres tilgængelige og ordprædiktionen støtter selve skriveprocessen.
 • at den enkelte elev kort introduceres for de forskellige programmer fra Mikro-værkstedet samt arbejder mere specifikt med ”10finger” og ”Den talende bog”.

Indhold: Den enkelte elev kommer til at arbejde med:

 • at udvikle egne læse- og skrivefærdigheder.
 • at øge egen læseforståelse
 • at træne informationssøgning på Internettet
 • at kunne logge ind på www.tjektasken.dk, hvor eleverne har adgang til en webbaseret udgave af flere af programmerne. Derved kan eleverne anvende nye kompetencer ifm. andre fag, eller fremvise deres resultater - også når de er hjemme.
 • at eleverne afprøver funktionerne i de udvalgte programmer, enten mens de gennemgås eller umiddelbart derefter.
 • at skrive en webbaseret bog med udgangspunkt i et emne, den enkelte ”brænder” for, i programmet ”Den talende bog”. Billedmaterialet kan være egne såvel som billeder fra nettet, og som basis herfor trænes søgning af information på nettet med CD-ORD som understøttende program.
 • at træne ”10finger” i individuelt tempo og med individuelle indstillinger, programmet giver mulighed for.

I hver undervisningstime er der fællesundervisning, hvor der på storskærmen repeteres, hvad vi lærte sidst – og hvilke nye funktioner der nu skal lægges til.

Eleverne kan selv vælge, om de vil starte eller slutte den individuelle arbejdstid med ”10finger i 10 minutter”. Under arbejdet med ”Den levende bog” går læreren rundt fra elev til elev og hjælper med det, der er behov for. Er det samme spørgsmålstype, der dukker op flere gange i træk, kan eleverne i den individuelle arbejdstid tilbydes en fællesinstruktion på storskærm, hvor de samtidig med kan afprøve på egen computer.

Evaluering: Evaluering foregår løbende med den enkelte elev i deres individuelle skriveproces samt som en kollektiv evaluering fra gang til gang med udgangspunkt i, ”hvad har vi lært ind til nu – hvad ved vi” – samt ”hvor er vi kommet til – hvad er vores afsæt for dagens arbejde”.