Samarbejdsrelationer

Strukturerne på samarbejdsrelationer  

Vi vil året igennem veksle mellem   lærermøder og afdelingsmøder/team-møder. Varigheden af møderne vil være fra   kl. 12.40 til kl. 15.00.

Der vil gennem året være en lille overvægt   af lærermøder i forhold til teammøder.

Møderne vil være fordelt på et antal   onsdage hen over året. Desuden er der være nogle pædagogiske dage, som er placeret onsdage fra 9-15.

Lærerrådsmøderne

Der vil være åben dagsorden, hvor den   enkelte kan få emner taget op.

Punkter til dagsordenen skal være lærerrådsformanden   eller viceforstanderen i hænde inden kl. 12.00 mandag. Punkterne til   dagsordenen skal være formuleret, så indholdet er alm. forståeligt.

Dagsordenen vil blive renskrevet   mandag efter kl. 12.00 og efterfølgende omdelt. Der kan kun tages   beslutninger omkring emner, der er skrevet på dagsordenen mandagen før mødet.

SkolePlan

Alle informationer af underretningsmæssig karakter bliver lagt på SkolePlan. Den enkelte lærer er forpligtet til at holde sig orienteret på SkolePlan.

Teammøderne 

Efterskolen består af to teams, de relaterer til de to afdelinger, efterskolen og 3U.

Det enkelte team vælger selv strukturen på møderne. Teamet kan vælge at splitte sig op i mindre enheder, hvis det er mest hensigtsmæssigt.

Teamet definerer selv en del af   arbejdsopgaverne. Ledelsen kan uddelegere forskellige arbejdsopgaver til teamet.

Husmøder

Hver tirsdag har huslærerne møde fra 14.30-15.30 omkring elever i huset.

Udvalgsmøder

Hver torsdag er der udvalgsmøder fra 14.30-15.30

Pædagogiske dage / pædagogiske diskussioner  

Større pædagogiske diskussioner kan henlægges til hele eller halve pædagogiske dage. Lærerrådet/ledelsen kan   konvertere lærermøder eller teammøder til pædagogiske dage.

Samarbejdsudvalg  

Samarbejdsudvalget på Fenskær Efterskole består af 6 medlemmer: tillidsrepræsentant, lærerrådsformand,   sikkerhedsrepræsentant, repræsentant fra teknisk/administrativt personale samt forstander og viceforstander.

SU holder møde 2 gange årligt. Medlemmer kan i øvrigt indkalde efter behov. Første møde holdes i september måned (inden budgetlægning). Andet møde holdes i januar måned.

Fast til dagsorden:

  1. Institutionens seneste og forventede udvikling i aktiviteter og i den økonomiske situation.
  2. Institutionens aktuelle situation og forventede udvikling med hensyn til struktur og beskæftigelse, især i   forbindelse med strukturændringer og i situationer, hvor beskæftigelsen er truet. Planlagte og forventede foranstaltninger skal også inddrages i denne sammenhæng.
  3. Beslutninger, der kan føre til betydelige ændringer i arbejdstilrettelæggelsen og medarbejdernes   ansættelsesforhold.
  4. Udbud og udlicitering.
  5. Drøfte, hvordan personalepolitikken fastlægger arbejdspladsens indsats for at fastholde seniorer.

Fastsætte retningslinjer for tilbud om og gennemførelse af seniorsamtaler.

Evaluere medarbejderudviklingssamtalerne hvert år.

Evaluere den lovpligtige arbejdspladsvurdering systematisk.

Fastlægge retningslinjer for målinger af medarbejdernes tilfredshed og trivsel.

Udarbejde retningslinjer for institutionens sygefraværspolitik, herunder imødekommelse af medarbejderønsker om sygefraværssamtaler.

Punkter til dagsorden afleveres senest en uge før mødet til viceforstander. 

Sikkerhedsudvalg

Sikkerhedsudvalget på Fenskær efterskole består af en repræsentant fra ledelsen og en repræsentant for   lærerne. De skal sikre, der som minimum bliver udarbejdet en arbejdspladsvurdering hvert tredje år. Arbejdspladsvurderingen skal videregives til samarbejdsudvalget i det omfang, det vedkommer samtlige   medarbejdere.

Sikkerhedsudvalget skal sikre, at der bliver fulgt op på evt. mangler ved sikkerheden og det psykiske og fysiske   arbejdsmiljø.

Alle medarbejdere kan få taget problemstillinger op i sikkerhedsudvalget. Sikkerhedsudvalget tager derefter   beslutning om det videre forløb.