Værkstedets navn: STEN

Intro: Undervisningen foregår i det fri. Arbejdet er lettere fysisk krævende, støjende og støvende. Eleverne bærer derfor støvmasker, sikkerhedsbriller og høreværn. Der er tilknyttet et lille rum til opbevaring af værktøj m.m.

Formål: Med udgangspunkt i elevens interesse inden for de praktiske og kreative muligheder inden for stenhugning er det fagets mål, at eleverne individuelt og i grupper stifter bekendtskab både med fagets håndværksmæssige krav og muligheder samt lærer at tænke kreativt, eksempelvis i processen fra marksten til skulptur – en proces, som forener opøvet håndværksmæssig kunnen og den enkelte elevs kreative tænkning.

Indhold: Undervisningen foregår på relativt små hold, hvor eleverne arbejder både med individuelle opgaver samt med større fælles projekter, hvor også evnen til samarbejde udvikles og styrkes.
Der undervises og arbejdes med følgende teknikker og fagområder:

  • Værktøjslære, hvor eleverne får grundigt kendskab til stenhuggerværktøjets muligheder og dets pleje. 
  • Fra marksten til skulptur. 
  • Fremstilling af stenbilleder/relieffer. 
  • Udsmykning af fællesarealer med natursten som et af grundelementerne.
  • Sten i naturen. 
  • Geologisk basisviden om forskellige stenarter, hvor de stammer fra og deres anvendelsesmuligheder. 
  • Indsamling af natursten. 

De individuelle opgaver tager udgangspunkt i elevens forudsætninger og interesser, hvor undervisningen søger at udfordre eleven med stigende sværhedsgrad i opgaverne.
Den enkelte opgave planlægges i samarbejde med eleven, og det tilstræbes at fremme såvel fagligheden som det kreative udtryk. Inspirationen til opgaverne kan f.eks. hentes fra udstillinger, kunsten, elevernes billedverden samt oplæg fra læreren.
Undervisningen foregår i praksis ved, at den enkelte elev både får en mundtlig forklaring og praktiske anvisninger om, hvordan en opgave påbegyndes og løses. Noget som skridt for skridt følges op i undervisningen.
Når de grundlæggende færdigheder er på plads, opfordres eleven til at søge sit eget udtryk gennem en mere eksperimenterende tilgang.
Flere gange i et undervisningsforløb vil det være hensigtsmæssigt at stoppe op for at evaluere de foreløbige resultater og evt. give gode ideer til den fortsatte proces.
Fællesopgaverne har som mål dels at lære eleverne nye færdigheder og arbejdsmetoder, dels at lære eleverne at arbejde sammen om en specifik opgave. Et eksempel kunne være udsmykning på skolen. Fremstilling af produkter til markedsdag. Ved sådanne projekter evalueres forløbet fælles, hvor både proces og produkt diskuteres.
Det tilstræbes at skabe undervisningssituationer, hvor eleven oplever succes og derved får mod på videre læring.

Evaluering: Elevernes faglige fremskridt evalueres løbende. Kort inden periodeafslutning evalueres undervisningen med den enkelte elev. Denne evaluering skrives i elevens værkstedsudtalelse.