Projektets navn: IT-DANSK OG SOCIALE MEDIER 3U

Intro: Undervisningen i IT-dansk og sociale medier foregår i et stort lyst lokale. I lokalet er der 12 stationære computere, der er placeret i grupper af 3 ved et halvrundt bord. Ved hver computer er der en god fladskærm samt et fast placeret headsæt. Alle siddepladser vender, så alle elever samtidig kan fælles-undervises/instrueres på en storskærm, der er koblet til en lærerarbejdsplads/computer umiddelbart ved siden af storskærmen. I umiddelbar forbindelse til edb-lokalet ligger video-lokalet, hvor der 6 computere (på selvstændigt netværk) samt et stort bord til fællesundervisning samt lærercomputer, projektor og smartboard, der anvendes til denne undervisning.

Mål: Med udgangspunkt i elevens interesse for at forbedre sine danskfærdigheder, kan 3U-eleverne her styrke deres IT kompetencer – både med computeren som kompenserende hjælpemiddel og via færdighederne i at udtrykke sig gennem billedmediet.

Det er endvidere målet:

  • at den enkelte elev får gode arbejdsvaner, der motiverer og giver selvtillid til egen formåen/evner.
  • at den enkelte elev guides gennem CD-ORD og får et godt overblik over, hvordan programmet støtter læring og derigennem bliver tryg ved at anvende CD-ORD, når der er behov for det.
  • at den enkelte elev opkvalificerer sit skriftsprog og får mulighed for at udtrykke sig skriftligt vha. CD-ORD, da tekster med oplæsningen gøres tilgængelige og ordprædiktionen støtter selve skriveprocessen.
  • at den enkelte elev introduceres for flere af de programmer, der findes på tjektasken.dk samt arbejder mere specifikt med programmet ”10finger”.
  • at den enkelte elev trænes i informationssøgning på nettet
  • at der sættes fokus på kommunikation og etik på nettet under mottoet ”TÆNK” – f.eks. ”tænk, før du uploader”.
  • at eleverne får et personligt forhold til ”takt og tone” på nettet – så de både kender muligheder og faldgruber
  • at eleverne opnår viden om skriftlig kommunikation på nettet og bliver trænet i at få et informativt og godt budskab igennem
  • at eleverne bliver trænet i at aflæse den kommunikation, der ligger i selve billedmediet, både fotos og video, og bliver i stand til selv at kunne foretage enkel billedredigering (Picasa, Photoshop) som farvejustering og beskæring.
  • at den enkelte elev udarbejder et CV, der kan anvendes til praktik- eller uddannelsessøgning.

Indhold: Hver undervisningsdag indledes med fællesundervisning, hvor der både repeteres, hvad vi har lært indtil nu – og hvor nye emner og fagudtryk introduceres. Alt understøttes ved at skrive på storskærm eller vise billeder, videoklip og tekster som eksempler – både på, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer.

Det kommunikative aspekt og refleksion i fællesforum er et bærende element i denne del af undervisningen. Flere og flere unge oplever i dag, hvordan de ”fanges” i Internettets funktioner og muligheder, og alligevel ikke helt er klar over de konsekvenser, det kan få for den enkelte. Digital mobning er én side af det – men også, at alt ”huskes”/gemmes som digitale spor på nettet, er et faktum ikke alle unge har forholdt sig til.

Der arbejdes med kommunikation, etik og regler på nettet, og under overskriften ”TÆNK” sættes fokus på temaer som ”pas på dig selv” og ”undgå mobning”. Til at udbygge refleksionen anvendes filmklip fra Station Next samt UNI-C’s undervisningsforløb (”Venskab og fjendskab på nettet”). Målet er, at de unge oplever, at de også har en identitet på nettet, som de selv kan være med til at skabe på en positiv måde gennem bevidst kommunikation med både valg af ord samt billeder.

For at styrke den enkelte elevs evne til skriftlig formidling fokuseres hver dag på træning – med programmer som ”10 finger” samt ”CD-ORD”. For at styrke elevernes motivation og lyst til læring er der udvalgt undervisningsprogrammer, som eleverne via deres UNI-login også kan anvende i deres fritid og f.eks. vise frem, når de er hjemme. Den trænede skriftlighed anvendes bl.a. til en præsentation i PowerPoint, hvor hver elev både skal lave et digitalt CV samt efterfølgende have større fokus på billedformidlingen i en anden præsentation ved at uddybe én af de interesser, der bliver nævnt på CV’et.

At anvende Facebook i undervisningen vil givetvis være en udfordring for de elever, der udelukkende har haft fokus på mediet som noget underholdende, og derfor bruges i den første undervisningsuge god tid til at udarbejde en fælles ”kontrakt” omkring brugen af både Facebook og andre sociale tjenester i undervisningen. Der fokuseres på at kunne vedligeholde ”en profil” på nettet, dvs. både redigere billeder, der er fortællende og etisk korrekte samt træne det at lave indlæg, der kan fange læseren/modtagerne. Eleverne får mulighed for at være med til at tage et profilbillede, de selv er tilfredse med. Der bliver mulighed for at anvende både godt fotoudsyr og lyssætning samt redigere i Photoshop. I Photoshop skal eleverne også lave et ”topbanner”, der formidler et personligt budskab – og f.eks. kan uploades på Facebook.

Evaluering: Evaluering foregår løbende med den enkelte elev i deres individuelle skriveproces samt som en kollektiv evaluering fra gang til gang med udgangspunkt i, ”hvad har vi lært ind til nu – hvad ved vi” – samt ”hvor er vi kommet til – hvad er vores afsæt for dagens arbejde”. Ved projektets afslutning udformes en kort, skriftlig projektevaluering til den enkelte elev.